KURS NA PRAWO JAZDY KATEGORII B

Do kursu może przystąpić osoba, która uzyska profil kandydata na kierowcę (PKK) z Wydziału Komunikacji na podstawie wniosku z załącznikami:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu wybranej kategorii,
 • zdjęcie,
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych – dodatkowy wymóg dla osób, które rozpoczynają kurs przed ukończeniem 18 roku życia.

PRAWO JAZDY KATEGORII B UPRAWNIA DO KIEROWANIA

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dmc do 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dmc do 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,500kg
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania tymi pojazdami to ukończone 18 lat – kurs można rozpocząć 3 miesiące wcześniej.

KURS NA PRAWO JAZDY KATEGORII B OBEJMUJE:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 30 godzin zajęć praktycznych – na placu manewrowym i w ruchu drogowym ,(dotyczy kategorii A1,A2,A),
 • egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny na zasadach egzaminu państwowego,

EGZAMIN PAŃSTWOWY NA PRAWO JAZDY KATEGORII B SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI:

 • teoretycznej w formie komputerowego testu
 • praktycznej – egzamin na placu manewrowym i  w ruchu drogowym.

Aby przystąpić do egzaminu państwowego należy posiadać paszport, dowód tymczasowy lub dowód osobisty.

CENA

30h lekcyjnych (45minut) zajęcia teoretyczne w tym 4h lekcyjne zajęć z pierwszej pomoc

W CENIE!

30h zajęć praktycznych (1h/60minut)

W CENIE!

Egzamin wewnętrzny (teoria i praktyka)

W CENIE!

Materiały szkoleniowe

W CENIE!

Ubezpieczenie NNW

W CENIE!

CENA CAŁEGO KURSU

2200 zł