TEORIA W DOMU:

OSK udostępnia Kursantowi serię wykładów i pomocy dydaktycznych umożliwiających przygotowanie się do teoretycznego egzaminu na prawo jazdy pozwalającego na skorzystanie przez Kursanta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 23a ustawy o kierujących pojazdami.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 23a. kierujący poj. Zwolnienie z zajęć i części teoretycznej egzaminu wewnętrznego.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jest zwolniona z odbywania zajęć, o których mowa odpowiednio w art. 23 szkolenie dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 pkt 1, oraz odpowiednio z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w art. 23 szkolenie dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem ust. 4, lub części teoretycznej ćwiczeń sprawdzających, o których mowa w art. 23 szkolenie dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem ust. 5 pkt 3.

KANDYDAT:

  • posiada profil kandydata na kierowcę (PKK) w Wydziale Komunikacji: należy złożyć wniosek z załącznikami: orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu wybranej kategorii, zdjęciem oraz pisemną zgodą opiekunów prawnych w przypadku, gdy kandydat nie ukończył 18 lat

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA PO ZDANYM EGZAMINIE:

  • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem motocykla i autobusu,
  • ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny,
  • wyżej wymienione pojazdy z przyczepą lekką (DMC do 750kg),
  • motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat,
  • pojazdy określone dla kat. AM

CENA

4h lekcyjne zajęć z pierwszej pomoc

W CENIE!

30h zajęć praktycznych (1h/60minut)

W CENIE!

Egzamin wewnętrzny (teoria i praktyka)

W CENIE!

Materiały szkoleniowe

W CENIE!

Ubezpieczenie NNW

W CENIE!

CENA CAŁEGO KURSU

2700 zł